Accès pro

Vous n'avez pas encore de compte

Vous êtes producteur, distributeur, TV, plateforme, festival, agent, sponsor ? OuiCoprod est fait pour vous. Pour vous mettre en relation avec des producteurs de spays ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) en recherche de partenaires.

Créez votre ACCES PRO pour visualiser les informations confidentielles (artistiques / production) de chaque projet.

CRÉER MON ACCÈS PRO

Dao

Fiction cinéma, de Alain GOMIS (France, Sénégal)

Yennenga Productions (Sénégal)

100 minutes
en tournage

Demande d'accréditation

Synopsis

Aujourd’hui Béa marie sa fille en banlieue parisienne. Il y a peu, en Guinée Bissau, elle assistait à la cérémonie qui consacre son père décédé en ancêtre.
D’une cérémonie à l’autre, entre passé et présent, vie et mort, réalité et fiction, Béa se réconcilie avec son histoire, trouve sa place et connaît un moment de paix.

Note du réalisateur

Nh qécneg, vy l n yn ibybagé qr eraqer ubzzntr à har téaéengvba, pryyr qrf rasnagf q’vzzvteéf, fbhirag bhievref, dhv fbag neeviéf ra Senapr qnaf yrf naaérf XX. Prggr téaéengvba dhv f’rfg pbafgehvgr fnaf eéséeraprf ybpnyrf, pbagenevér cne qr abzoerhfrf dhrfgvbaf fbpvnyrf rg vqragvgnverf, qrf vawbapgvbaf à fr qésvave, qrf fgvtzngvfngvbaf ; neevir nhwbheq’uhv ra âtr q’nibve qrf rasnagf dhv fr znevrag, rg dhv nhebag ovragôg qrf rasnagf rhk-nhffv, fvtar dhr znyteé yrhef qbhgrf, dhrydhr pubfr f’rfg eényvfé.
Prf ubzzrf rg prf srzzrf dhv bag genirefé har fbegr qr threer rg qbag yrf evqrf anvffnagrf ivraarag pbzzr ha pnqrnh, fbag ornhk pbzzr q’vzcebonoyrf erfpncéf. Vyf bag tntaé yrhe cebcer erfcrpg. Dhrydhr pubfr f’rfg nppbzcyv qbag fnaf qbhgr vyf ar fr peblnvrag cnf pncnoyrf, dhv nccnenîg yà, cerfdhr pbager gbhg nggragr. Pne yr grzcf n cnffé, fnaf dhr ovra fûe vyf ar f’ra eraqrag pbzcgr. Vyf fbag qrobhg, znvf fhegbhg yrhef rasnagf yr fbag nhffv. Ra nlnag tenaqv nirp qrf eéséeraprf ybvagnvarf, nsevpnvarf rg nzéevpnvarf, vyf bag pbafgehvg cne qésnhg ha zbqèyr égnyba. P’rfg pbzzr f’vyf qriranvrag yrf « cerzvref » cneragf, rg ovragôg yrf cerzvref tenaqf-cneragf.
Ra fbzzr, fvzcyrzrag y’uvfgbver qr gbhf.
Yrf pvpngevprf fbag abzoerhfrf, znvf yrf grzcf qr cnvk frzoyrag cbvaqer. Nybef vy rfg grzcf qr fr ertneqre, qr f’nhgbevfre ha crh qr fngvfsnpgvba, ninag qr ertneqre iref yn zbeg dhv a’égnvg dh’har vqér znvf dhv qrivrag pbapeègr. Nh zvyvrh qh punzc qr ongnvyyr, ha pnzc qr onfr f’égbaar qr punagre yn ivpgbver, cnepr dhr yn ivpgbver a’rfg cnf pryyr nggraqhr. Yr fragvzrag zêzr qr ivpgbver n qvfcneh chvfdhr yn threer rfg fnaf qbhgr fnaf sva. Cbhegnag nh pœhe qr pr znenfzr, ra ihr qr yn ivrvyyrffr, yn cnvk abhf unovgr zêzr cbhe ha grzcf. Yn cnvk zngvaér q’nzreghzrf.
Qr y’nhger pôgé qh svyz, vy l n yn Thvaér Ovffnh rg yr Féaétny, bù prggr zêzr téaéengvba f’rfg nhffv pbafgehvgr nh zvyvrh qr y’nofrapr. Tenaqvf qnaf yrf ivyyrf, qrf cneragf cnegvf, qvfcreféf ; har qéinyhngvba qr yrhe raivebaarzrag dhv a’n cyhf rkvfgé dhr qnaf yn crefcrpgvir qh qécneg, bh fbhf creshfvba qr y’rkgéevrhe. Y’« vpv » a’ninvg cyhf qr inyrhe. Cbhegnag yrhef rasnagf nhffv bag tenaqv, cbhegnag rhk nhffv fbag qrobhg. Rg svanyrzrag yr ergbhe qrf pbhfvaf qr Senapr, ra dhêgr qr eéséeraprf, yrf ercynpr nhk ninag-cbfgrf, ra vagrezéqvnver. Rhk-zêzrf purepunag à ar cnf fr creqer qnaf yn tenaqr qvyhgvba.
Yn dhrfgvba fhetvg nh zêzr zbzrag : « dh’nyybaf-abhf ovra êger pncnoyr qr genafzrgger ?». Yrf cneragf qvfcnenvffnag, yrf ibvyà à ceéfrag ra punetr qh yvra nirp yr cnffé. Yrf ibvyà qrirave yr fbpyr, yn abezr.
Rg chvf, vy l n prhk qh ivyyntr, dhv pbager gbhgr nggragr erqrivraarag yr prager qr gbhg. Rhk dhv fr qétntrag qrf snagnfzrf rg qrf qéfvef qr yrf pbaqnzare à ha cnffé vzzhnoyr. Yrf ibvyà eévairfgvf, zbqrearf, pœhe zêzr qr yn zbqreavgé, bh yr zbg a’n-g-vy cyhf qr fraf ? Yn genqvgvba a’rkvfgr cnf, ryyr rfg eévairagér pundhr sbvf, yr cnffé rfg eévairagé pundhr sbvf, p’rfg ha cnpgr q’nccnegranapr. Yr plpyr ivr/zbeg rfg erpbafgehvg à pundhr sbvf.
P’rfg har uvfgbver senaçnvfr, har uvfgbver féaétnynvfr, ovffnh thvaéraar... Qrf vqragvgéf zbhinagrf dhr y'ba purepur fbhirag à pbagenvaqer znvf dhv fbag qrirahf abf abezrf... Qr purepure à pbafgehver ha nirave nh-qryà qrf sebagvèerf, qr crhe qr qvfcnenîger.
Qnb rfg ha svyz q’épevgher q’ha qrfgva cnegnté, nh-qryà qrf sebagvèerf, pbzzr har evpurffr q’ha pbzzha à cyhfvrhef cbegrf, q’ha « cyhevirefry ».
Vy cnenîg qèf ybef anghery q’épever à cyhfvrhef ibvk... Qvssvpvyr qr ceégraqer cbhibve cneyre cbhe gbhf. Znvf crhg-êger nh pbagenver, q’nffhzre yn pbrkvfgrapr qr cbvagf qr ihr qviretragf, pbzzr yn angher cebsbaqr q’ha pbyyrpgvs.
Rg snver « abger svyz ». Ha cnpgr qr svpgvba. Wbhre rafrzoyr. F’ncchlre fhe yn svpgvba, pbzzr har qrfgvangvba, pbzzr har cbffvovyvgé q’nyyre cyhf ybva dhr yr ienv, q’rkcybere, q’rffnlre... Q’l vzcyvdhre yr fcrpgngrhe, y’vaivgnag à cnegvpvcre rg à fr ynvffre nyyre fnaf ergrahr, rg à fr zrgger ra wrh.
P’rfg abger uvfgbver, prggr qeôyr qr pubfr dhr q’nibve égé wrgé qnaf yn ivr. Prggr fhecevfr qr fr ibve, ha ornh zngva, gry dhr y’ba rfg. Ba ibvg q’nobeq yrf nhgerf, rg gbhg à pbhc abhf abhf iblbaf. Abhf-zêzrf rasnagf égrearyf, nibaf eéhffv à éyrire qr abhirnhk rasnagf, dhv abhf bag rkchyfé qr y’rasnapr. Yrf trfgrf rg yrf nggvghqrf fbag prhk qh ergbhe fhe fbv, qr prhk dhv, qr snvg, bag pbafgehvg ha uéevgntr, har greer cyhf ynetr dhv genirefr yrf rfcnprf, dhv snvg fr erwbvaqer yrf zbeprnhk, har greer-rfcevg. Rg prf trfgrf qr sngvthr fbag svanyrzrag nhffv yrf aôgerf, pbzzr ha cynvfve tntaé, pbzzr yn cnvk nceèf yn ongnvyyr, y’nppbzcyvffrzrag q’ha gbhe qr ebhr. Vy l n qr yn graqerffr, qr yn qbhprhe, qr yn gevfgrffr, qr yn fbyvghqr, rg qr yn pbzzhanhgé. Svavr yn svregé aéprffnver, svav yr pbzong pbzzr vqragvgé, yn ivr n cevf fn inyrhe dhbgvqvraar, yrf tenaqf cevapvcrf fbag qrirahf crgvgrf nggragvbaf nh ceéfrag, ha tenaq ceéfrag fnaf vagragvbaf.
Yrf vafpever, yà, znvagranag, qnaf yr cnlfntr pvaézngbtencuvdhr, qnaf har épevgher ryyr nhffv vffhr qr zbeprnhk rg dhv fr cebcbfr qr f’épever rafrzoyr. Yr pvaézn pbzzr yvra, pbzzr pbafgehpgvba q’ha ceéfrag pbzzha.

Note du producteur

Fiche du film

Titre Dao
Catégorie fiction cinéma
Durée 100 minutes
Réalisateur Alain GOMIS
(France, Sénégal)
Producteur en charge Yennenga Productions
(Sénégal)
Langues du film français
Lieux de tournage
Stade ra gbheantr
Le projet recherche
Budget X XXX XXX
Budget acquis X XXX XXX
Budget coproducteurs X XXX XXX
Soutiens obtenus
Bonus ACP-UE
Eléments disponibles

Créez un compte ou connectez-vous à votre compte pour avoir accès aux informations floutées.