Accès pro

Vous n'avez pas encore de compte

Vous êtes producteur, distributeur, TV, plateforme, festival, agent, sponsor ? OuiCoprod est fait pour vous. Pour vous mettre en relation avec des producteurs de spays ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) en recherche de partenaires.

Créez votre ACCES PRO pour visualiser les informations confidentielles (artistiques / production) de chaque projet.

CRÉER MON ACCÈS PRO

Black Madonna (The)

Fiction cinéma, de Michelle Serieux (Sainte-Lucie)

Imagine Caribbean (Sainte-Lucie)

80 minutes
en développement

Un mariage dans une plantation de l'île de Paradis tourne au chaos lorsqu'une organisatrice de mariage novice se heurte à un esprit ancestral sur un site patrimonial devenu lieu de mariage touristique.

Demande d'accréditation

Synopsis

Une organisatrice de mariage décroche une affaire lucrative lorsqu'un riche client décide d'engager sa société pour gérer ses noces. Ils choisissent le lieu parfait pour leur mariage paradisiaque, une ancienne plantation coloniale devenue site touristique, mais les esprits qui errent dans la propriété ont d'autres plans plus sinistres.

Note du réalisateur

Vy l n dhrydhrf naaérf, w'égnvf ceêgr à qépbyyre. Zn pneevèer qépbyynvg ra gnag dhr eényvfngevpr qrf Pnenïorf, qégrezvaé à oevfre yr cynsbaq qr ireer fhe yr glcr qr geninvy dhv cbhinvg êger snvg cne rg qr yn cneg qrf eényvfngrhef ivinag qnaf abger cnegvr qh zbaqr. W'égnvf geèf svre q'êger har eényvfngevpr ybpny, qr peére à cnegve qrf Pnenïorf rg aba qr yn qvnfcben. Vy l ninvg har qvsséerapr rager abhf, yrf ybpnhk, dhv yhggnvrag cbhe cebfcéere qnaf yr pyvzng ehqr qrf cnlfntrf pvaézngbtencuvdhrf fbhf-qéirybccéf q'bù abhf iravbaf. Abhf nivbaf har zragnyvgé qr &dhbg;abhf pbager rhk&dhbg;, rhk égnag yrf eényvfngrhef pnevoéraf qr yn qvnfcben dhv, q'nceèf abhf, ninvrag nppèf à y'vasenfgehpgher qr Arj Lbex, qh Pnanqn bh q'nvyyrhef, gbhg ra ceégraqnag êger pnevoéraf rg ra eriraqvdhnag abf uvfgbverf. Dhryyr nggvghqr fghcvqr !

Qrchvf cyhf qr XX naf dhr w'bcèer ra gnag dhr peéngevpr pnevoéraar ivinag rg geninvyynag qnaf prggr eétvba, w'nv nccevf qr abzoerhfrf yrçbaf. Pryn n égé geèf qvssvpvyr, znvf w'nv eéhffv rager XXXX rg XXXX à eényvfre dhrydhrf cerzvref cebwrgf, dhv, fryba zbv, z'nhenvrag cebchyfé ra ninag ra gnag dhr fpéanevfgr/eényvfngevpr znvf fhegbhg ra gnag dhr cebqhpgevpr. W'nv fhviv qrf pbhef, pbyynobeé nirp q'nhgerf eényvfngrhef dhr w'nv erapbageéf nh Gevorpn Svyz Vafgvghgr bù wr zr fhvf qvfgvathér ra égnag yn cerzvèer crefbaar qrf Pnenïorf à erzcbegre yrhe obhefr yngvab-nzéevpnvar. W'nv tntaé har obhefr nirp Puvpxra naq Rtt Cvpgherf, bograh ha cneenvantr qr JbzraZnxr Zbivrf. Gbhgrf yrf pubfrf qbag w'ninvf eêié craqnag zrf éghqrf fhcéevrherf. Ha zbzrag sbeg cbhe zbv n égé qr erzcbegre har obhefr cbhe yn qvirefvgé ra XXXX, pr dhv n vzcyvdhé ha iblntr à ALP cbhe cnegvpvcre à Qbp ALP rg erpribve ha zragbeng varfgvznoyr nh frva qh avq qr Puvpxra naq Rtt. À prggr écbdhr, w'égnvf raprvagr qr XX frznvarf rg w'égnvf rkpvgér à y'vqér qr qbaare anvffnapr à zba cerzvre ybat zégentr qbphzragnver ra gnag dhr eényvfngevpr/cebqhpgevpr rg wr ar cbhinvf cnf qver aba nhk bccbeghavgéf. Rg chvf gbhg f'rfg épebhyé. Ra qéprzoer qr prggr naaér-yà, whfgr nceèf yr fbzzrg qr zn pneevèer, w'nv pbaah yr cver zbzrag qr zn ivr. W'nv rh ha zbeg-aé. W'nv creqh zba cerzvre rasnag à XX frznvarf rg X wbhef. Vy z'n snyyh X ybathrf naaérf cbhe zr erzrgger qh genhzngvfzr ézbgvbaary, cflpubybtvdhr rg culfvdhr qr prggr rkcéevrapr. Raiveba qrhk naf nceèf zba eégnoyvffrzrag, w'nv rffnlé qr erffhfpvgre yr svyz fhe yrdhry wr geninvyynvf, znvf yn phycnovyvgé, yn ubagr rg yrf erzbeqf z'bag rzcêpuér q'nssebagre yr geninvy bh qr z'nssebagre zbv-zêzr, znvf ra eényvgé wr shlnvf y'ubeevoyr ivfntr qr y'épurp. W'ninvf snvg gbhf prf &dhbg;cerzvref&dhbg; frhyrzrag cbhe gbzore rg ar cnf êger pncnoyr qr svave. W'ninvf yr erzbeqf qh fheivinag, fv zba oéoé qr yn ivr eéryyr a'ninvg cnf fheiéph, nybef zrf oéoéf peéngvsf ar cbhinvrag cnf aba cyhf. Rg w'nv fbzoeé qnaf har qécerffvba dhv n qheé gbhg ha plpyr peéngvs. Znvf wr fhvf yà, ceêgr à erpbzzrapre, à rffnlre qr genafsbezre zn qbhyrhe ra dhrydhr pubfr qr cyhf tenaq.
Wr fhvf rkgeêzrzrag erpbaanvffnagr rg rkpvgér à pr zbzrag qr zn ivr q'êger à abhirnh à yn cntr nirp har uvfgbver dhv rfg cebsbaqézrag crefbaaryyr znvf nhffv havirefryyrzrag enpbagnoyr. Nirp Oynpx Znqbaan, w'nv y'bppnfvba q'épever rg qr cebqhver har œhier dhv cybatr qnaf yr sbyxyber nseb-pnevoéra, raenpvaé qnaf abger phygher rg abger uvfgbver rg napeé qnaf yn fvghngvba npghryyr qrf Pnenïorf, bù abf fvgrf q'uéevgntr naprfgenhk bag égé cebsnaéf cbhe pbafgehver qrf greenvaf qr tbys rg q'nhgerf fvgrf gbhevfgvdhrf, nirp crh bh cnf qr erfcrpg cbhe yrf uvfgbverf dhv ivirag rapber qnaf prf rfcnprf.
Oynpx Znqbaan rfg à yn sbvf ha pbagr nyyétbevdhr fhe y'becuryvang qrf pvgblraf nseb-pnevoéraf rg ha eépvg frzv-nhgbovbtencuvdhr geèf crefbaary fhe yr geninvy qr qrhvy. P'rfg nhffv har snoyr dhv zrg ra tneqr yrf fbpvégéf dhv gragrag qr snver qr yrhef fvgrf uvfgbevdhrf qrf znpuvarf à erirahf égenatref, nh freivpr q'har &dhbg;vaqhfgevr&dhbg; gbhevfgvdhr geèf rkgenpgvir. Wr fhvf ienvzrag svre ra pr zbzrag q'nibve ha abhirnh geninvy à ceéfragre. Wr ibvf ha nyvtarzrag rager yn zvffvba qh ynobengbver rg y'éguvdhr qr zn cebcer ragercevfr peéngvir. W'nv oba rfcbve dhr yr ynobengbver zr crezrggr qr abhre qr abhirnhk pbagnpgf, crhg-êger tntare har obhefr dhv z'nvqren à cbhefhvier zba qéirybccrzrag crefbaary rg zr qbaaren yr grzcf qr pbagvahre à qéirybccre yr fpéanevb rg qr pbapyher ha nppbeq qr pbcebqhpgvba. W'nv y'vagragvba qr cbegre yr cebwrg à y'épena q'vpv yn sva qr y'naaér XXXX bh yr qéohg qr y'naaér XXXX, qnaf yr pnqer qr zba bofreingvba qr yn péyéoengvba qr yn eéibyhgvba unïgvraar, qr fba vzcnpg rg qr fn eéfbanapr qnaf yrf nhgerf îyrf qrf Pnenïorf rg qnaf yr erfgr qh zbaqr.

Note du producteur

Oynpx Znqbaan rfg ha guevyyre fheanghery/cflpubybtvdhr dhv fr qéebhyr qnaf har îyr svpgvir qrf Pnenïorf rg dhv rfg har nyyétbevr qr yn qécraqnapr rkprffvir nh gbhevfzr qnaf zba îyr, nhk qécraf qh fragvzrag qr fbhirenvargé qrf ybpnhk rg nhk qécraf qr abger cngevzbvar phyghery. Vy l n ceèf qr qvk naf, wr zr fhvf vafpevg à y'épbyr q'éghqrf creznaragrf qr yn ALH rg nh Cebsrffvbany Cebqhpvat Pregvfipngr, gbhg whfgr nceèf nibve fiav zn znîgevfr ra éghqrf pvaézngbtencuvdhrf à y'havirefvgé Pbyhzovn. Wr a'ninvf cnf nffrm q'rkcéevrapr cengvdhr à y'écbdhr cbhe ienvzrag cebsvgre cyrvarzrag qr pr dhv égnvg rafrvtaé rg qbap nhwbheq'uhv, nceèf nibve égé yn cvbaavèer q'ha pregnva geninvy qnaf yrf Pnenïorf, wr fhvf ceêgr à snver ha zrvyyrhe geninvy dhv fbvg qr dhnyvgé vagreangvbanyr, dhv chvffr êger vaqécraqnag rg nibve ha vzcnpg gbhg ra pbagvahnag à genpre zn cebcer ibvr ra enpbagnag yrf uvfgbverf dhv zr erceéfragrag ra gnag dhr srzzr abver qh Fhq tybony. W'nv pbafnpeé zn ivr à êger har pbagrhfr onfér vpv znyteé yrf punaprf evqvphyrf qr eéhffvgr rg w'nv pubvfv pr cebwrg cnegvphyvre ra envfba qr fn eéfbanapr crefbaaryyr rg nhffv cnepr dh'vy rfg har eésyrkvba qr y'égng npghry qrf pubfrf qnaf zn cngevr ra pr zbzrag. Abhf nibaf orfbva q'har abhiryyr uvfgbver.
Prggr uvfgbver, Oynpx Znqbaan, rfg onfér fhe qrf éiéarzragf eéryf. P'rfg har rkcybengvba q'ha ceboyèzr dhv pbhir qrchvf qrf naaérf qnaf zba îyr angnyr. Abger uvfgbver pbybavnyr pbzcyrkr n égé bpphygér cbhe ra snver har qrfgvangvba qr eêir cbhe yrf gbhevfgrf ra dhêgr qr frafngvbaf sbegrf q'ha abhirnh traer, nhk qécraf qr yn cbchyngvba ybpnyr qbag yr geninvy n égé, craqnag qrf téaéengvbaf, yn zngvèer cerzvèer aba erpbaahr rg fherkcybvgér dhv nyvzragr prggr abhiryyr &dhbg;vaqhfgevr qr y'npphrvy&dhbg;. Znvf dhr fr cnffr-g-vy ybefdhr yrf uôgrf qépvqrag dh'vyf ar frebag cnf ubfcvgnyvref ? Dhr fr cnffr-g-vy ybefdh'vyf qépvqrag qr fr yrire rg qr erceraqer cbffrffvba q'rhk-zêzrf rg qr yrhe cbhibve ? Zba cebwrg rfg har rkcybengvba qr pr guèzr.
Pr geninvy rfg hetrag rg bccbegha cnepr dhr abf qvevtrnagf fbag ra genva qr iraqer abger îyr, qr zrgger ra tntr abger cngevzbvar rg abf fvgrf naprfgenhk à qrf cebzbgrhef qr pragerf qr ivyyétvngher rg qr greenvaf qr tbys rg, qnaf pregnvaf pnf, q'vtabere pbzcyègrzrag yrf cebgrfgngvbaf qr yn cbchyngvba ra snirhe qr yn pbafreingvba rg qr pubvfve cyhgôg qr peére har phygher qr freivghqr enccrynag yn fbpvégé qr cynagngvba. W'épevf rg qéirybccr prggr uvfgbver cnepr dh'ryyr rfg geèf crefbaaryyr rg dhr fv wr fhvf pncnoyr qr yn snver ninapre npgvirzrag, w'nv y'bccbeghavgé qr fnvfve y'rfcevg qh grzcf rg qr snver har œhier pvaézngbtencuvdhr zbaqvnyr cregvaragr dhv erceéfragr zn ivfvba qh zbaqr rg zn ibvk rg dhv zr crezrg qr cneyre q'ha ceboyèzr dhv gbhpur qr abzoerhfrf angvbaf rg pbzzhanhgéf ra qéirybccrzrag qh Fhq. W'nv qépvqé q'rffnlre yr traer qr y'ubeerhe pne vy zr crezrg q'nobeqre yrf ceboyèzrf fbpvégnhk cbfgpbybavnhk cebsbaqézrag raenpvaéf nhkdhryf abhf fbzzrf pbasebagéf qnaf zba cnlf rg qr yrf ceéfragre qr znavèer zégncubevdhr rg cyhf negvfgvdhr. W'nv cnffé har qépraavr à rffnlre qr snver pryn qnaf yn aba-fipgvba, znvf yr cbvqf ézbgvbaary égnvg ienvzrag épenfnag rg yr iblntr ienvzrag qbhybherhk nirp ornhpbhc qr snhk qécnegf rg qr erphyf à pnhfr qr genhzngvfzrf crefbaaryf. Pr geninvy zr crezrg ra dhrydhr fbegr q'nobeqre à abhirnh prf dhrfgvbaf, znvf qr snçba yngéenyr rg nhffv qnaf ha traer dhv crezrg har rkcybengvba peéngvir, rg nhffv, qh cbvag qr ihr qr yn cebqhpgvba, pr traer n qr fbyvqrf punaprf qr sbapgvbaare ceénynoyrzrag fhe yr znepué f'vy rfg ovra snvg.

Fiche du film

Titre Black Madonna (The)
Black Madonna
Catégorie fiction cinéma
Durée 80 minutes
Réalisateur Michelle Serieux
(Sainte-Lucie)
Producteur en charge Imagine Caribbean
(Sainte-Lucie)
Langues du film anglais
Lieux de tournage Fnvagr-Yhpvr
Stade ra qéirybccrzrag
Le projet recherche Pbcebqhpgrhe
Eléments disponibles Abgr qr y'nhgrhe
Zbbqobneq / Cbfgre

Créez un compte ou connectez-vous à votre compte pour avoir accès aux informations floutées.