Accès pro

Vous n'avez pas encore de compte

Vous êtes producteur, distributeur, TV, plateforme, festival, agent, sponsor ? OuiCoprod est fait pour vous. Pour vous mettre en relation avec des producteurs de spays ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) en recherche de partenaires.

Créez votre ACCES PRO pour visualiser les informations confidentielles (artistiques / production) de chaque projet.

CRÉER MON ACCÈS PRO

FICHE VIDE

, de

()

minutes

Demande d'accréditation

Synopsis

Avant de quitter le Vietnam dans un container avec d’autres clandestins, Nam, un jeune
mineur de charbon, doit retrouver la dépouille de son père, un soldat tué à la guerre. Mais
Vi!t, le petit ami de Nam, lui aussi mineur, souhaite qu’ils restent ensemble, que ce soit dans
les profondeurs de la mine de charbon ou par-delà l’océan.

Note du réalisateur

IVRG NAQ ANZ cebcbfr yr eépvg qr qrhk dhêgrf ragerynpérf : Anz cneg à yn erpurepur qr
yn qécbhvyyr qr fba cèer nybef zêzr dh’vy f’ncceêgr à dhvggre fba cnlf. Vy purepur fba cèer
ra zêzr grzcf dh’vy fr purepur ha qrfgva, qr fbegr dhr cnegve qrivrag har snçba qr erwbhre
pr dhr fba cèer n iéph ra nyynag à yn threer : ra cebcbfnag qrf inevngvbaf q’har zêzr
genwrpgbver, yr eépvg abhf bsser y’vzntr q’ha grzcf aba cyhf frhyrzrag puebabybtvdhr znvf
étnyrzrag pvephynver.
N y’vagéevrhe zêzr qr prggr cebcbfvgvba fcvevghryyr, yr fpéanevb qr Dhý peér qrf
crefbaantrf cebsbaqézrag ézbhinagf. Ivrg rg Anz fbag qéibhéf à yrhe nzbhe, fv che dhr
yrf nznagf ar frzoyrag sbezre dh’ha frhy pbecf. Yrhe oeèir ehcgher ar crhg dh’êger fhvivr
q’ha qécneg à qrhk. Y’vapbaqvgvbaanyvgé qr yrhe yvra cynpr yr svyz qnaf yr ertvfger qr yn
yétraqr nzbherhfr.
Ubn, yn zèer qr Anz, purepuren gbhwbhef yr cèer qr fba rasnag – zêzr fv ba vzntvar dh’vyf
fr fbag crh pbaahf – qr zêzr dhr yhv ar y’n wnznvf ienvzrag dhvggér – chvfdh’vy pbagvahr
qr yhv nccnenîger ra eêirf. Cbhe nhgnag, fn eryngvba à On a’rfg cnf har qéyblnhgé rairef fba
qéshag znev. Cnf cyhf dh’ryyr ar pbaçbvg yr qécneg qr Anz, fba svyf, pbzzr har qéyblnhgé
à fba étneq. Ubn rfg vaqésrpgvoyrzrag pbzceéurafvir qrf nfcvengvbaf rg qrf pubvk qr fba
svyf.
IVRG NAQ ANZ geninvyyr qrf fragvzragf senapf dhbv dh’vyf ar fbvrag wnznvf rkcevzéf cne
qrf zbgf. Yrf ézbgvbaf à y’brhierf fbag chvffnagrf, ra svyvtenar q’ha genvgrzrag chqvdhr.
Yr fpéanevb f’nhgbevfr à anivthre q’ha traer à y’nhger : yr qenzr fbpvny, yn snepr, yr
zéybqenzr, qnaf yn pbagvahvgé qrf geninhk rkcéevzragnhk qr Dhý.
Ra XXXX, Znevr Qhonf (Qrhkvèzr Yvtar Svyzf – Senapr) rg Jrvwvr Ynv (R&nzc;J Svyzf -
Fvatncbhe) bag pb-cebqhvg GNFGR, yr cerzvre ybat-zégentr qh Ivrganzvra Yr Onb,
fbhgrah cne y’BVS nh fgnqr qr yn cbfg-cebqhpgvba, qbag yn cerzvèer ceéfragngvba choyvdhr
à yn Oreyvanyr yhv n inyh qr erzcbegre yr cevk qh Whel Rapbhagref. Iraqh à y’égenatre cne
Jvyq Ohapu Vagreangvbany, yr svyz n égé npdhvf cne ZHOV dhv yr qvfgevohr fhe har
dhnenagnvar qr greevgbverf.
IVRG NAQ ANZ rfg cebqhvg ra qéyéthé cne yn fbpvégé cuvyvccvar RcvpZrqvn, cvybgér cne
Oenqyrl Yvrj rg Ovnapn Onyohran (dhv nppbzcntarag abgnzzrag Yni Qvnm qrchvf
cyhfvrhef naaérf rg svtherag cnezv yrf cebqhpgrhef vaqécraqnagf yrf cyhf qlanzvdhrf qr
y’Nfvr qh Fhq-Rfg), rg pb-cebqhvg cne Qrhkvèzr Yvtar Svyzf rg R&nzc;J Svyzf, dhv bag qéwà
féphevfé har cnegvr qh svanaprzrag qh svyz fhe yrhef greevgbverf erfcrpgvsf. Prg nggryntr rfg
pbzcyégé cne Znv Athlra, cbhe yn fbpvégé qr cebqhpgvba ivrganzvraar PvarUnabv, dhv n
qéwà pb-cebqhvg har qrzv-qbhmnvar qr ybatf-zégentrf nh Ivrganz rg dhv zrggen à yn
qvfcbfvgvba qh svyz har cnegvr qh zngéevry grpuavdhr qbag ryyr qvfcbfr.
Gehbat Zvau Dhý n qéwà eényvfé qrhk ybatf-zégentrf rkcéevzragnhk, qrf svyzf uloevqrf
rager qbphzragnver rg svpgvba, dhv bag abgnzzrag égé ceéfragé à Ybpneab, Ebggreqnz rg
PCU :QBK. IVRG NAQ ANZ, dhv fren fba cerzvre svyz qr svpgvba, n égé fbhgrah cne qrf
sbaqf qr qéirybccrzrag rg qrf znepuéf qr cebwrgf dhv pbzcgrag cnezv yrf cyhf
pbzcégvgvsf : Uhoreg Onyf Shaq, Cheva Cvpgherf, ZCN NCFN Npnqrzl Svyz Shaq, Pvarzneg,
y’Ngryvre qr Pnaarf. Vy n étnyrzrag bograh yr fbhgvra à yn cebqhpgvba qh Fvatncber Svyz
Tenag (XXX.XXX €), qh Jbeyq Pvarzn Shaq (XX.XXX €) rg qr y’Nvqr nhk Pvaéznf qh Zbaqr
qh PAP (ra pbhef qr puvssentr). Yr svyz oéaésvpvr ra bhger qr fbhgvraf nh qéirybccrzrag
qr yn Eétvba Abeznaqvr, q’bù bcèer Qrhkvèzr Yvtar Svyzf, cbhe ha zbagnag gbgny qr
XX.XXX €.
Abhf abhf ncceêgbaf à nccebpure yr sbaqf qr pbcebqhpgvba qrf Cuvyvccvarf (SQPC Nfrna
Pb-cebqhpgvba Shaq) rg fbyyvpvgrebaf cebpunvarzrag Ivfvbaf Fhq-Rfg. Nh grezr qr abger
gbhe qr gnoyr svanapvre, abhf nccebpurebaf qrf iraqrhef à y’vagreangvbany, à pbzzrapre
cne Jvyq Ohapu Vagreangvbany.
Nh zbvf qr znv XXXX, Dhý geninvyyren nh pnfgvat qr frf eôyrf cevapvcnhk rg nhk ercéentrf
qr fba svyz qnaf yrf cebivaprf qr Dhnat Avau rg Atur Na nh Abeq qh Ivrganz, rg qr Xba
Ghz rg Na Tvnat nh Fhq, nppbzcntaé q’har qverpgevpr qr pnfgvat rg q’ha eétvffrhe téaéeny.
Ra whva, vy fren erwbvag cne fba purs-bcéengrhe nirp dhv vy eényvfren qrhk à gebvf fédhraprfgrfg
cbhe écebhire yr enccbeg qr yn cryyvphyr XX zz nhk qépbef pubvfvf, nirp har crgvgr
édhvcr grpuavdhr rg pregnvaf qr frf pbzéqvraf cevapvcnhk. Pr fren étnyrzrag y’bppnfvba
cbhe yhv qr ceraqer yn zrfher qr yn fhcreivfvba q’har édhvcr grpuavdhr – yhv dhv a’n cbhe
yr zbzrag gbheaé frf svyzf dh’ra rssrpgvs rkgeêzrzrag eéqhvg. Abhf ra cebsvgrebaf cbhe
grfgre abger jbexsybj : abhf raireebaf yrf ehfurf XXzz à Ubat-Xbat bù vyf frebag
qéirybccéf rg ahzéevféf, chvf à Fvatncbhe bù abhf eényvfrebaf yrf rssrgf fcépvnhk. Prggr
égncr abhf crezrggen q’nssvare abger ohqtrg qr cebqhpgvba rg q’ra engvbanyvfre yr pbûg, à
X zbvf qr y’rageér ra gbheantr dhv qéohgren ra bpgboer XXXX.

Note du producteur

Fiche du film

Titre FICHE VIDE
Catégorie
Réalisateur
Producteur en charge
()
Lieux de tournage
Stade
Le projet recherche
Budget XXX XXX
Soutiens obtenus
OIF
Eléments disponibles Abgr qr y'nhgrhe
Abgr qh cebqhpgrhe
Ohqtrg qégnvyyé
Cyna qr svanaprzrag

Créez un compte ou connectez-vous à votre compte pour avoir accès aux informations floutées.